Schrèèfatteljee Tilburg over Het blauwe gebouw

Et Schrèèfatteljee van de Bibliotheek Midden-Brabant brengt mensen bij elkaar die in het Tilburgse dialect willen schrijven. Ze stuurden 5 teksten toe die geschreven zijn rond het thema: ‘Het blauwe gebouw’.

Het blauwe gebouw van Christ

et Blauwe Gebouw

Ik bèn onderhaand bekaant in de rouw,
want wèk heurde vertèlle dè was nie flauw:
“Dè paand daor moet wèg”.
Nou, wie wil heej pèch,
want dan mòkte mènne zèèk wèl lauw.

Vur de Spoorzaone maoke ze rèùm baon,
Burgemister Broks krêeg er zen Laon,
…Mar dè wil tòch niet zègge ….
…tis gewoon nie öt te lègge ….
Dèt dörom meejt gebouw is gedaon?

Ksal oe zègge waork me ècht òn stoor:
Wörom roept hil Tilburg nie in koor:
“Meej die vruugere ‘Soos’
Is tòch zeeker niks loos?
Òf heuret nie bè die zaone vant spoor?”

Int ontwèrp van de Krèùkenarchietèkt
ziede gelèèk tòch waor et òp lèkt.
Dè èèzer, de koepeejraome
Vörme, kleure, alles saome,
Dan ziede tòch ene trein rije agge kèkt.

Nèt as wij ist gebouw rauw èn èègewèès.
Zôo zèn ok de Tilburgers, tèùs èn òp rèès.
Ge mòkt ècht en punt
agget en twidde lèève gunt.
De ‘Soos’ nie gòn sloope verdient ene prèès!

Dus gebrökt oewe Krèùkefantazie.
Vloekt er mar es goed bij non de pie.
Jè slooper, ge hèt pèch,
Dees gebouw maag nie wèg.
Ik wòrschouw oe: … “Waoget nie!

Christ Libregts

Het blauwe gebouw van Jos

Het blauwe gebouw van Jos

Den Blauwe Soos onder ene pèèrsbrèùnen heemel

Agge dè zôo leest witte in de vèrste vèrte nie waoret hierboove ammòl oover gao. In irste instaansie dènkte aon en sullige vraaw die jantjemerienes is. Meschient dènkte wèl òn den baaw van en soosiejeteit, òf òn en afkòrting van de Soosjaale Dienst. Et liste ist geval. Tis den vruugeren baaw van de Soosjaale Dienst van de geminte Tilburg. Laoter heejter nòg et Arbeidsbuuroow èn et sèntrum vur Wèerk èn Inkoome ingezeete. Dès en bakkesvol, dèrrom hiet hil et geneuk teegesworreg et UuWeeVee. Kèk, daor kunde meej vur den dag koome. Ikzèlf hèb ene gloejende heekel aon afkòrtinge. Dèrrom zèèk lid gewòrre van de BeeTeeAa.

De bond teege afkòrtinge.

Den Blauwe Soos is bekaant 40 jaor geleeje gebaawd dur baawmister Jac. van Oers. Èn Jac. won metêen den irste prèès vur et baawe van et lillekste gebaaw ôot. Bij de òffiesiejeele oopening in 1978 heurde allêeneg mar gemaaw  oover diejen blauwe roestbonk. Et ding is al jaore meej stip et mist afgestreeje gebaaw van Tilburg. Dè kwaam durdè et hêele gedoetje nògal opvallend waar èn en Soosjaale Dienst heurt sjuust onopvallend te zèèn vonde veul meense toendertèèd.

Veul Tilburgers waare tussenbaaje wèl gruuwelek nuuwsgiereg wie dètter ammòl van de steun gienge trèkken daor.

De neegatieve oopienies oover den Blauwe Soos duurde zon bietje vort tòtdèt lòslaote van voertèùge èn van voetvòlk op de Burgemister Bròkxlaon wier ingevoerd. Want vanaaf toen zaagde pas de zijkaant van den Blauwe Soos.  Vanaaf toen zaage de meense pas dè Jac.van Oers zenèège ha laote inspiereere dur trèène.

Et blauwe onderste gedilte van den baaw is en trèènkoepeej meej raome waor de zon durheene schènt. Den boove verwèèst nòr trèènrilze in de vörm van roestige raome die vurzien zèèn van pèèrsbrèùne zonweerende beglaozinge.

Ookeej, om et ammòl geschabbeld gekreege te krèège diende wèl oover de nôodege kèskenaoj te beschikke. Èn om et goed te kunne bekèèke moete op oewe kòp gòn staon, want mistal liggen rilzen onder trèène èn nie derboovenop.

Asser êen plèk is waor den Blauwe Soos goed kan gedijen ist wèl hier òn de Spoorzaone. Dèrrom zènner en paor aksiegroepe in wèèrking getreeje. Dès nôodeg omdèt gebaaw klinkklaor leeg stao sèns den UuWeeVee is ooverhèùsd nòr den Burgemister Bròkxlaon. Die aktiegroepe wille et gebaaw gaon mènteneere, want et stao op de noomienaasie om geslopt te worre.

Wè naaw wir!

Is Kees de Slooper gereeïnkarneerd?

Nèè, dè nie dè. Tis veul èèreger. Den Blauwe Soos is niemir van de geminte mar van Bak Beheer. Èn hullie zien den Blauwe Soos as baawgrond èn zèèn allêeneg mar gevuuleg vur en zo hôog moogeleke opbrèngst van de grond. Dèrrom wille ze der ene woontoore meej 150 appartemènte gòn neerkwakke.

Zut zôo zòt zat zèèn?

De miste Tilburgers vèène et ginne goejen bak. Hullie hèbbe wèllis beetere geheurd.

Jòs de Bèèr

Het blauwe gebouw van Piet

Het blauwe gebouw van Piet

Et blauwe gebaaw

Tis in 1977 òntwòrrepe dur Jac van Oers, èn et stao òp et Ènèsplèèn. Et deej dienst as geminteleke soosjaalen dienst. Òp dees moomènt zitter de UWV. Dès ok en ötkeeringsinstaansie, mar die wil ènd dees jaor nòr nuuwbaaw òn de Gaasthèùsring. Èn et blauwe gebaaw? Dè gaon ze slôope, ist plan. Wörom? Indertèèd wier dè gebaaw gezien as êen van de mist vurötstreevende van hil et laand. Isser int verleeje al nie genog èèrfgoed geslopt?

En naa staoner wir tweej gebaauwe òp de noomienaasie. Dees gebaaw dus èn de Miedie. Blèfter toch vanaaf. Nie aafbreeke mar mòkter is wè schons van. Wörom wòrre al dees gebaawe nie òp de geminteleke moonumèntenlèèst gezèt? Nie gaon zêûre oover sènte war want dès aafgezaogd. As kèènd kwaam ik al in de Miedie èn en paor weeke geleeje hèdde kunne zien èn belèève dèsser hil schôone dinger meej kunne doen. Dè waar meej den Bèttel. Jonge wè hèk genoote. Mar goed, daor gaoget naa nie oover.

Alwir en woontooren in de spoorzaone. Den hèùdigen börger Teejo

Weeterings, ene èchte krèùk, heej toch ok et Bècht tèèdpèèrk meejgemòkt? Heej Tilburg in al die jaore dan gin aander vak geleerd dan dè van slooper? Gaoter naa is dwars vurligge Teejo. Et gebaaw òp zich, dè blauwe dus, kunde meschient lillek vèène mar et is van en biezondere arsjietèktuur, daor kunde toch nie onderèùt. Laot et saome meej de Miedie naa is staon. Ze heure bè Tilburg. Schrèèft ene prèèsvraog èùt wè dètter in moet koome. Zètter en aander vurdeur in èn brikt vur mèn part binnen en paor muurkes aaf, mar laot de gebaawe gatvergimme staon! Tis kulterêel èèrfgoed èn dè maag sènte kòsten. Òp en begrôoting van rèùm aachthonderd meljoen maoke die paor ton niks èùt.

Hèddet gehêûrd Teejo? Laote staon alletweej! Aafblèève!

Piet Looijaard

Het blauwe gebouw van Annemie

Het blauwe gebouw van Annemie

et Blauwe Hèùs

Toen Jac van Oers et gebouw bedòcht
hattie nôot van zen lèève gedòcht
dètter zoveul oover te doen zo zèèn
gòn wet houwe of maoke wet klèèn
sloopen dieje roestige blauwen bult
schaaj toch èùt, der heej hier zoveul afgespuld
tis en gebouw meej en èège lèève
ge snapt wèl dè dè moet blèève
sommegte verhaole wèèrke op oe laachspiere
dus ammòl afblèève meej oe kleviere.

Veul sorte vòlk kwaam er oover de vloer
zôo kwaam de Ströper ene keer hil stoer
hij stölperde zôowè zôo nòr binnen
den pòrtier wo teegen em beginnen
mar hij zeej: ” khè naa ginne tèèd
kzèè al bekaant en half uur kwèèd
waor moek zèèn vur den beur
ons Keej heeget druk dus ik koom vur heur
ze zit meej die klèènmannen èn höllieje vadder is ziek
die kos vendaog ok al nie nòr et febriek
èn ik geef vendaog ok toe op mèn kerwaaj
ik moet ok nòg wörme steeke bè de laaj
dus waor haol ik poen is dè bij oe bekènd
of staode hier allêeneg mar vur pliesiegènt”.

“Meej dieje klôotvèèger gaoget nie lukken
die stao allêen mar òò zen krèùs te plukken”
zeej de strèùse snèbbel, die aachter em stond
“Ik freèt van èrmoej de bròkken van den hond
khè vruuger nie zoveul gelirdeghèd op gedaon
dörem koom ik naa in den bijstaand te staon
hil mèn lèève is êen grôot krèùs
ik hè den èrmoej geòrreve van ons tèùs
ik stao hier zôowè daogeleks op de mat
mar khè nòg nôot ginne rôoie sènt gehad
èn ik dènk dè gij ok nòst et pötje piest”.
de pòrtier krêeg van schòmte ene rôoje tiest
de Ströper kêek es nòr de pòrtier èn zeej :
“Witte wè, kzèè is wèg èn mèèrege stuur ik ons Keej”

dees gebouw maag tòch nie verloore gaon
dè heej al zoveul trammelant durstaon
der is gelaage, gejankt, gescheenen en geknòkt
doeter meej wègge wilt agget mar nie kepòt mòkt.

Annemie de Waal

Het blauwe gebouw van Theo

Het blauwe gebouw van Theo

DEN BLAUWE SOOS

As wij vruuger zin dè we nòr de soos ginge, dan zaagek onze paa al vèùl kèèke. ‘Gaode alwir nòr dè gedoe?’

Et waar dan saoterdagsaoves en uur òf zeuve. Ge gingt dan oewe maot òf oew mèdje ophaole om nòr êen van die kroege meej en grôote zaol te gaon, om daor te gòn rijdaanse èn ènnegte keere in de kring te gòn staon vur de La Bamba. Die kroege meej zon zaol waare vur dieje tèèd medèrren. Nògal donker, iemes die plòtjes draajde èn netuurlek bier. Ge hatter enen hôop wòrdègge dan nòr toe kont, kènde ze nòg; Sèènt Nezèèr, De Meule, Riejaltoo, La Caban èn al die aander. Mar oover êen van die sooze hèbbemet naa nie.

Nèè, de jong die nò ons zèn gekoome, as die zin dèsse nòr de soos ginge, dan wasser wèt aanders òn de haand. Dan moesseze nòr de soosjaolen dienst, nòr dè blauw gebouw op den hoek vant NS-plein. Ze han dan gin wèèrk òf der waar wèt aanders, mar ze moesse daorveur nòr dè blauw gedoentje.

Want toen èn naa nòg aatij wòrter dur veul meense op verschaaje meniere oover dè ketôor gepròt. Den êene vèènet en schôon ding dè vur ons èn vur de toekomst bewaort moet blèève èn den aandere vèènet en blauw scharminkel meej ene grôote roestbak deraagter dè nie vlug genogt aafgebrooke kan wòrre. Der is aatij wèt oover te doen gewist èn zolang aster stao zal dè wèl blèèven ôok.

Kèkt mar wètter en tèdje trug in de kraant ston. Naa meej hil dieje nuuwen opzèt van de spôorzaone, zènzer wir oover ònt zeeveren èn klôoje. ‘Tis soosjaol eekenoomies èèrefgoed èn tis en iekoonies gebouw’ zin de meense die vèène dèt gebouw nie maag verdwèène. Zèllefs êen òf aandere laandeleke èèrefgoedklup vènt dèt gebouw moet blèève staon. Mar et bedrèèf waor dèt gebouw naa van is, willet meej de grond gelèèk maoke èn op die plèk en komplèks meej 150 appartemènte nirzètte. Mar ok de meense die de Blauwe Soos wille laote staon hèbben òn appartemènte gedòcht. Hullie willener tweej tôoretjes meej 40 appartemènte aagter bouwe. Dus et zal nòg wèl en tèdje vèèchte blèève. Èn tòt de tèèd dètter de geminte ok nògges naor gekeeke heej, blèève wij in ieders geval nòg nòr dieje blauwe trein kèèke. Want dè moes et gebouw ötbilde volleges den arsjietèkt. Èn agger vanaaf de Brokxlaon nòr kèkt, dan ist sjuust ene Sprinter van de NS, diejet stesjon nèt nie gehòld heej.

Houdoe war.

Teejooke