Open brief Omwonenden aan College van B&W en de Raad

12 jan 2018

Aan: Gemeente Tilburg
College van B&W en de Raad
Postbus 90155
5000LH Tilburg

Tilburg, 12 januari 2018

Betreft:

Open brief namens het planteam Besterdring, inzake het overleg nieuwbouw op het terrein van de voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst

Geachte college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Wij schrijven u naar aanleiding van het verloop van het overleg vanuit de projectontwikkelaar en de gemeente met de plangroep Besterdring, dat geresulteerd heeft in een advies met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van “het Blauwe Gebouw”.

Ons is recent nadere informatie ter ore gekomen, die naar onze mening ten tijde van deze besprekingen met de omwonenden en de plangroep gedeeld had moeten worden.

Vorige week zijn wij door de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw geïnformeerd over het bestaan van het beschrijvings-en waarderingsrapport over dit pand, geschreven in opdracht van de Erfgoedvereniging Heemschut. Dit rapport blijkt te zijn verschenen in oktober 2017 (!). Ook heeft de actiegroep ons op de hoogte gebracht van de besprekingen die zij met de gemeente heeft gehouden en het verloop daarvan.

Zowel het bestaan van het waarderingsrapport als de overlegsituatie met de actiegroep is niet met de omwonenden en vertegenwoordigende plangroep Besterdring besproken. Het is niet alleen primair genegeerd, maar zelfs ronduit ontkend toen er vanuit de plangroep gevraagd werd naar (bestaande) alternatieven.

Er werd door de gemeente en de projectontwikkelaar gesteld dat het blauwe gebouw niet meer te redden was onder meer omdat er veel asbest in zou zitten. Dit is niet onderbouwd met feiten, en vreemd omdat asbest in de jaren 70 sowieso niet meer mocht worden toegepast. Ook andere redenen om te slopen die werden aangevoerd zijn niet onderbouwd. Behoud was geen optie en daarmee dus ook geen onderwerp van discussie.

De plangroep heeft gekwalificeerd adviesrecht gekregen alléén met betrekking tot de nieuwbouwplannen, gebaseerd op het ver verhoogde bouwvolume van 11.000 m2 naar 17.000 m2.

Alleen inhoudelijke verbeteringen waren bespreekbaar en zodoende werd de plangroep voor een voldongen feit gesteld: meewerken aan het nieuwe plan met het bouwvolume van 17.000 m2 of het bestemmingsplan van 2010 zou zonder pardon doorgang vinden.

Aangezien dit plan qua bezonning en hemellicht nog veel ongunstiger zou uitpakken dan het nieuwe bouwplan, heeft de plangroep onder bezwaar ingestemd en haar medewerking verleend om tot een advies te komen. In feite een advies om de schade voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Overigens is met betrekking tot het bestemmingsplan 2010 destijds niemand van de omwonenden geraadpleegd of zelfs maar geïnformeerd.

De plangroep waardeert het dat de besproken aanpassingspunten in het advies met betrekking tot de nieuwbouw meegenomen zijn en voor een groot deel terug te zien zijn in het besluit van het college van B & W stedenbouwkundige planvorming Besterdring van 18 december 2017.

Maar dat laat onverlet dat er niet veel te kiezen valt voor de omwonenden. Bovendien moest het gekwalificeerd advies onder extreme tijdsdruk geformuleerd worden, waardoor het raadplegen van deskundigen door de plangroep ernstig bemoeilijkt werd.

Met name na overleg met de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw kan de plangroep niet anders dan concluderen dat zij van het begin af aan in de besprekingen belangrijke informatie door de gemeente en de projectontwikkelaar is onthouden.

Slikken of stikken, meewerken of erger voorgeschoteld krijgen…

Bovendien zijn de onderhandse afspraken van de gemeente met projectontwikkelaar om het volume door uitruil van grond op te hogen naar 17.000 m2 ook nooit bespreekbaar gesteld, waarmee de eventuele mogelijkheid om het aantal bouwlagen verder terug te dringen van 4 naar 3 (wat weken zon in de donkere wintermaanden zou schelen) bij voorbaat al van tafel was geveegd.

Dit alles in beschouwing nemend, vragen wij het volgende van het college van B&W en de raad:

het voorstel dat het blauwe gebouw gesloopt moet worden te heroverwegen,

opgegeven redenen om te slopen onafhankelijk te laten onderzoeken, onder meer de bewering dat er veel asbest in het gebouw zou zitten,

alternatieve bouw-, exploitatie- en ontwikkelingsplannen serieus mee te nemen ter overweging alvorens een definitief besluit te nemen.

Uiteindelijk gaat het niet alleen om ons kleine stukje Tilburg, maar om hoe een stad met haar inwoners communiceert, hoe betrouwbaar en transparent zij zich opstelt in besprekingen en tenslotte de vraag of een stad in aanmerking mag komen voor de Erfgoedprijs als zij haar eigen toekomstig erfgoed voortijdig tegen de vlakte laat gooien.

Wij danken u voor uw aandacht en hopen ten zeerste dat u ons bezwaar tegen de huidige gang van zaken ter harte zult nemen.

 

Met vriendelijke groet, namens het planteam Besterdring
Anita Verhulst en Renata van Rijsoort

Share This