Het blauwe gebouw van Annemie

Het blauwe gebouw van Annemie

et Blauwe Hèùs

Toen Jac van Oers et gebouw bedòcht
hattie nôot van zen lèève gedòcht
dètter zoveul oover te doen zo zèèn
gòn wet houwe of maoke wet klèèn
sloopen dieje roestige blauwen bult
schaaj toch èùt, der heej hier zoveul afgespuld
tis en gebouw meej en èège lèève
ge snapt wèl dè dè moet blèève
sommegte verhaole wèèrke op oe laachspiere
dus ammòl afblèève meej oe kleviere.

Veul sorte vòlk kwaam er oover de vloer
zôo kwaam de Ströper ene keer hil stoer
hij stölperde zôowè zôo nòr binnen
den pòrtier wo teegen em beginnen
mar hij zeej: ” khè naa ginne tèèd
kzèè al bekaant en half uur kwèèd
waor moek zèèn vur den beur
ons Keej heeget druk dus ik koom vur heur
ze zit meej die klèènmannen èn höllieje vadder is ziek
die kos vendaog ok al nie nòr et febriek
èn ik geef vendaog ok toe op mèn kerwaaj
ik moet ok nòg wörme steeke bè de laaj
dus waor haol ik poen is dè bij oe bekènd
of staode hier allêeneg mar vur pliesiegènt”.

“Meej dieje klôotvèèger gaoget nie lukken
die stao allêen mar òò zen krèùs te plukken”
zeej de strèùse snèbbel, die aachter em stond
“Ik freèt van èrmoej de bròkken van den hond
khè vruuger nie zoveul gelirdeghèd op gedaon
dörem koom ik naa in den bijstaand te staon
hil mèn lèève is êen grôot krèùs
ik hè den èrmoej geòrreve van ons tèùs
ik stao hier zôowè daogeleks op de mat
mar khè nòg nôot ginne rôoie sènt gehad
èn ik dènk dè gij ok nòst et pötje piest”.
de pòrtier krêeg van schòmte ene rôoje tiest
de Ströper kêek es nòr de pòrtier èn zeej :
“Witte wè, kzèè is wèg èn mèèrege stuur ik ons Keej”

dees gebouw maag tòch nie verloore gaon
dè heej al zoveul trammelant durstaon
der is gelaage, gejankt, gescheenen en geknòkt
doeter meej wègge wilt agget mar nie kepòt mòkt.

Annemie de Waal

Het blauwe gebouw van Theo

Het blauwe gebouw van Theo

DEN BLAUWE SOOS

As wij vruuger zin dè we nòr de soos ginge, dan zaagek onze paa al vèùl kèèke. ‘Gaode alwir nòr dè gedoe?’

Et waar dan saoterdagsaoves en uur òf zeuve. Ge gingt dan oewe maot òf oew mèdje ophaole om nòr êen van die kroege meej en grôote zaol te gaon, om daor te gòn rijdaanse èn ènnegte keere in de kring te gòn staon vur de La Bamba. Die kroege meej zon zaol waare vur dieje tèèd medèrren. Nògal donker, iemes die plòtjes draajde èn netuurlek bier. Ge hatter enen hôop wòrdègge dan nòr toe kont, kènde ze nòg; Sèènt Nezèèr, De Meule, Riejaltoo, La Caban èn al die aander. Mar oover êen van die sooze hèbbemet naa nie.

Nèè, de jong die nò ons zèn gekoome, as die zin dèsse nòr de soos ginge, dan wasser wèt aanders òn de haand. Dan moesseze nòr de soosjaolen dienst, nòr dè blauw gebouw op den hoek vant NS-plein. Ze han dan gin wèèrk òf der waar wèt aanders, mar ze moesse daorveur nòr dè blauw gedoentje.

Want toen èn naa nòg aatij wòrter dur veul meense op verschaaje meniere oover dè ketôor gepròt. Den êene vèènet en schôon ding dè vur ons èn vur de toekomst bewaort moet blèève èn den aandere vèènet en blauw scharminkel meej ene grôote roestbak deraagter dè nie vlug genogt aafgebrooke kan wòrre. Der is aatij wèt oover te doen gewist èn zolang aster stao zal dè wèl blèèven ôok.

Kèkt mar wètter en tèdje trug in de kraant ston. Naa meej hil dieje nuuwen opzèt van de spôorzaone, zènzer wir oover ònt zeeveren èn klôoje. ‘Tis soosjaol eekenoomies èèrefgoed èn tis en iekoonies gebouw’ zin de meense die vèène dèt gebouw nie maag verdwèène. Zèllefs êen òf aandere laandeleke èèrefgoedklup vènt dèt gebouw moet blèève staon. Mar et bedrèèf waor dèt gebouw naa van is, willet meej de grond gelèèk maoke èn op die plèk en komplèks meej 150 appartemènte nirzètte. Mar ok de meense die de Blauwe Soos wille laote staon hèbben òn appartemènte gedòcht. Hullie willener tweej tôoretjes meej 40 appartemènte aagter bouwe. Dus et zal nòg wèl en tèdje vèèchte blèève. Èn tòt de tèèd dètter de geminte ok nògges naor gekeeke heej, blèève wij in ieders geval nòg nòr dieje blauwe trein kèèke. Want dè moes et gebouw ötbilde volleges den arsjietèkt. Èn agger vanaaf de Brokxlaon nòr kèkt, dan ist sjuust ene Sprinter van de NS, diejet stesjon nèt nie gehòld heej.

Houdoe war.

Teejooke

Adhesie betuigingen politiek voor behoud Het blauwe gebouw

Adhesie betuigingen politiek voor behoud Het blauwe gebouw

Namens de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw weerlegden Woody Huitema en Tom Pijnenburg gisteren de argumenten op basis waarvan het college tot sloop van het blauwe gebouw (de voormalige sociale dienst) meent over te moeten gaan. In een volgepakt zaaltje in BANK15 aan de Spoorlaan luisterden afgevaardigden van de politieke partijen met aandacht naar de presentatie.

Op voorhand hadden zowel Jan van Beurden (OPA) als Bea Mieris (PvdA) al laten weten bezwaar te hebben tegen het voorgenomen college besluit tot sloop. Ook Hans Smolders (LST) vindt dat het gebouw behouden moet blijven. De PvdA wil het gebouw voordragen als stedelijk monument. Een alternatief hiervoor zou ook nog kunnen zijn om het gebouw te plaatsen op de routekaart voor het cultureel erfgoed van Tilburg. De actiegroep is de mogelijkheid hiertoe aan het onderzoeken.

 

Freek Reffeltrath (VVD) was vooral benieuwd naar de cijfers, was het gebouw in tegenstelling tot de bewering van de projectontwikkelaar wél rendabel te exploiteren?
De cijfers bij de presentatie spraken duidelijke taal, na afloop verklaarde Freek onder de indruk te zijn van wat hij had gezien! Rein Valk (CDA) deed de suggestie om naast de al niet onaanzienlijke bewonersgroep ook de Wijkraad te betrekken bij het proces, aldus de suggestie wekkend ook wel voor behoud te voelen. Coalitie partners Mieke Heuvelmans (D66) en Ron Cremers (GROENLINKS) bleven nog wat op de vlakte maar konden eigenlijk niets inbrengen tegen het betoog van de actiegroep.

Grote ontbrekende op de zitting was coalitiepartner SP. Juist waar het om een gebouw gaat wat zo’n ‘sociaal’ verhaal vertelt over de stad. Bekommert de SP zich hier niet om? Wat de actiegroep betreft een misser.

Geen rectificatie (26-01-18)

pvdaEen rectificatie wil zeggen dat je (per ongeluk) verkeerde informatie hebt gegeven. Maar wat als je bron onbetrouwbaar blijkt? Je stelt iemand een vraag, krijgt antwoord, gebruikt dat in je verhaal, maar net zo makkelijk wordt wat eerder beweerd werd weer ingetrokken. Dat laatste was het geval met bovenstaand bericht. We hadden de bevestiging van Pvda raadslid Auke Blaauwbroek, die op zijn beurt Bea Mieris (portefeuille houder in deze) gepolst had. Jazeker, we gaan Het blauwe gebouw aandragen als gemeentelijk monument!

Van iemand anders(!!) moet je dan vernemen dat men daar doodleuk op terug is gekomen.

Een man een man, een woord een woord, maar de PvdA, die roept maar wat.

Open brief Omwonenden aan College van B&W en de Raad

Open brief Omwonenden aan College van B&W en de Raad

Aan: Gemeente Tilburg
College van B&W en de Raad
Postbus 90155
5000LH Tilburg

Tilburg, 12 januari 2018

Betreft:

Open brief namens het planteam Besterdring, inzake het overleg nieuwbouw op het terrein van de voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst

Geachte college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Wij schrijven u naar aanleiding van het verloop van het overleg vanuit de projectontwikkelaar en de gemeente met de plangroep Besterdring, dat geresulteerd heeft in een advies met betrekking tot de ontwikkeling van het terrein van “het Blauwe Gebouw”.

Ons is recent nadere informatie ter ore gekomen, die naar onze mening ten tijde van deze besprekingen met de omwonenden en de plangroep gedeeld had moeten worden.

Vorige week zijn wij door de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw geïnformeerd over het bestaan van het beschrijvings-en waarderingsrapport over dit pand, geschreven in opdracht van de Erfgoedvereniging Heemschut. Dit rapport blijkt te zijn verschenen in oktober 2017 (!). Ook heeft de actiegroep ons op de hoogte gebracht van de besprekingen die zij met de gemeente heeft gehouden en het verloop daarvan.

Zowel het bestaan van het waarderingsrapport als de overlegsituatie met de actiegroep is niet met de omwonenden en vertegenwoordigende plangroep Besterdring besproken. Het is niet alleen primair genegeerd, maar zelfs ronduit ontkend toen er vanuit de plangroep gevraagd werd naar (bestaande) alternatieven.

Er werd door de gemeente en de projectontwikkelaar gesteld dat het blauwe gebouw niet meer te redden was onder meer omdat er veel asbest in zou zitten. Dit is niet onderbouwd met feiten, en vreemd omdat asbest in de jaren 70 sowieso niet meer mocht worden toegepast. Ook andere redenen om te slopen die werden aangevoerd zijn niet onderbouwd. Behoud was geen optie en daarmee dus ook geen onderwerp van discussie.

De plangroep heeft gekwalificeerd adviesrecht gekregen alléén met betrekking tot de nieuwbouwplannen, gebaseerd op het ver verhoogde bouwvolume van 11.000 m2 naar 17.000 m2.

Alleen inhoudelijke verbeteringen waren bespreekbaar en zodoende werd de plangroep voor een voldongen feit gesteld: meewerken aan het nieuwe plan met het bouwvolume van 17.000 m2 of het bestemmingsplan van 2010 zou zonder pardon doorgang vinden.

Aangezien dit plan qua bezonning en hemellicht nog veel ongunstiger zou uitpakken dan het nieuwe bouwplan, heeft de plangroep onder bezwaar ingestemd en haar medewerking verleend om tot een advies te komen. In feite een advies om de schade voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Overigens is met betrekking tot het bestemmingsplan 2010 destijds niemand van de omwonenden geraadpleegd of zelfs maar geïnformeerd.

De plangroep waardeert het dat de besproken aanpassingspunten in het advies met betrekking tot de nieuwbouw meegenomen zijn en voor een groot deel terug te zien zijn in het besluit van het college van B & W stedenbouwkundige planvorming Besterdring van 18 december 2017.

Maar dat laat onverlet dat er niet veel te kiezen valt voor de omwonenden. Bovendien moest het gekwalificeerd advies onder extreme tijdsdruk geformuleerd worden, waardoor het raadplegen van deskundigen door de plangroep ernstig bemoeilijkt werd.

Met name na overleg met de actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw kan de plangroep niet anders dan concluderen dat zij van het begin af aan in de besprekingen belangrijke informatie door de gemeente en de projectontwikkelaar is onthouden.

Slikken of stikken, meewerken of erger voorgeschoteld krijgen…

Bovendien zijn de onderhandse afspraken van de gemeente met projectontwikkelaar om het volume door uitruil van grond op te hogen naar 17.000 m2 ook nooit bespreekbaar gesteld, waarmee de eventuele mogelijkheid om het aantal bouwlagen verder terug te dringen van 4 naar 3 (wat weken zon in de donkere wintermaanden zou schelen) bij voorbaat al van tafel was geveegd.

Dit alles in beschouwing nemend, vragen wij het volgende van het college van B&W en de raad:

het voorstel dat het blauwe gebouw gesloopt moet worden te heroverwegen,

opgegeven redenen om te slopen onafhankelijk te laten onderzoeken, onder meer de bewering dat er veel asbest in het gebouw zou zitten,

alternatieve bouw-, exploitatie- en ontwikkelingsplannen serieus mee te nemen ter overweging alvorens een definitief besluit te nemen.

Uiteindelijk gaat het niet alleen om ons kleine stukje Tilburg, maar om hoe een stad met haar inwoners communiceert, hoe betrouwbaar en transparent zij zich opstelt in besprekingen en tenslotte de vraag of een stad in aanmerking mag komen voor de Erfgoedprijs als zij haar eigen toekomstig erfgoed voortijdig tegen de vlakte laat gooien.

Wij danken u voor uw aandacht en hopen ten zeerste dat u ons bezwaar tegen de huidige gang van zaken ter harte zult nemen.

 

Met vriendelijke groet, namens het planteam Besterdring
Anita Verhulst en Renata van Rijsoort

Open brief Actiegroep aan College van B&W en de Raad

Open brief Actiegroep aan College van B&W en de Raad

Download

aan: Gemeente Tilburg
College van B&W en de Raad

OPEN BRIEF voor behoud voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst

Geachte college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Het college heeft op 19 december 2017 besloten in te stemmen met een stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling van locatie Besterdring 235, Tilburg, hierna verder te noemen het “Blauwe Gebouw”.

Omdat een aantal Tilburgers van mening is dat het gebouw een markant punt in de huidige en beoogde nieuwe Spoorzone is, een uniek voorbeeld is van de architectuur uit de jaren 70 en speciaal is gebouwd voor de gemeentelijke Sociale Dienst waardoor het een belangrijke plaats in neemt in de historie van Tilburg, hebben wij begin van de zomer 2017 een actiegroep gevormd die nastreeft het “Blauwe Gebouw” te behouden, te renoveren en een aangepaste bestemming te geven. Daarbij waar mogelijk rekening houdend met de afspraken die door de Gemeente gemaakt zijn bij de verkoop van het pand aan de huidige eigenaar Bak Beheer.

Via activiteiten op Facebook, via de pers (column / ‘prijsvraag’ nieuwe naam), door middel van flyeren op diverse plekken in de stad en door persoonlijke acties, hebben wij uitvoerig aandacht gevraagd voor het gebouw. Het kostte ook weinig overtuigingskracht om ook de makers van het TilburgsAns lettertype te overtuigen. Na een belletje gaven ze hun omissie toe en namen het gebouw als pictogram op in het Tilburgse lettertype. Tenslotte deden we via een petitie een oproep aan het college om in gesprek te gaan met BAK beheer om het behoud van het gebouw te onderzoeken.

Het valt niet te ontkennen dat ook vele Tilburgers van mening zijn dat dit ‘lelijke gebouw’ direct gesloopt mag worden, immers over smaak valt goed te twisten. Iets wat onderscheidend is zal altijd omstreden zijn, maar we mochten uit de monden van vele prominente Tilburgers een grote waardering voor het gebouw optekenen. Zo verklaarde Marc Meeuwis (directeur Citymarketing Tilburg): “Het gebouw draagt juist de kernwaarden van Citymarketing uit; het ziet er Rauw uit, bevat Humor en is Tegendraads. Zoveel van dit soort bijzondere gebouwen hebben we niet in Tilburg”. Ed Bergers van Inspiratiearchitecten noemt het gebouw een typische representant van de 70-er jaren architectuur die juist iets vertelt over de eigen stad. “Met de ontwikkeling van de Spoorzone en de komst van de Burgemeester Brockxlaan komt het gebouw nu beter tot zijn recht dan ooit tevoren en wint daardoor nóg meer aan betekenis”. Karin Bruers (ondernemer/comediënne) kan wel janken bij de gedachte dat het gebouw zou verdwijnen: “Als je over 100 jaar monumenten wil hebben in Tilburg, dan moet je ze nu laten staan!”. Veerle Slegers (maatschappelijk adviseur) noemt het gebouw markant en vindt dat anno nu, in een tijd waarin de samenleving zich meer richting directe democratie beweegt, bewoners en omwonenden zelf zeggenschap moeten hebben over de openbare ruimte waarin zij moeten leven. Ook Jan Doms (LEFstadsdynamica) is onder de indruk van het gebouw: “Laat de Tilburgers weten dat het iets positiefs is, de Ouverture op de Spoorzone!”.

 

In opdracht van Erfgoedvereniging Heemschut deed de gezaghebbende cultuurhistoricus Victorien Koningsberger een waardestellend onderzoek waarin ze onomstotelijk het belang van het gebouw aan toonde. Zelfs de landelijke directeur van dezelfde vereniging, Karel Loeff schaarde zich in het openbaar hartstochtelijk achter onze oproep tot behoud van het bijzondere gebouw.

 

Echter op 22 december konden we in het Brabants Dagblad plotsklaps lezen dat, zonder serieus gehoor te hebben gegeven aan de petitie die vroeg nader onderzoek naar behoud te doen, het college toestemming gaf voor sloop van het blauwe gebouw. De gemeente kiest voor het belang van de ontwikkelaar en niet voor de stad.

 

Het is duidelijk dat wij het hiermee absoluut niet eens zijn en dat we alle (rechts-) middelen zullen gebruiken om dit te voorkomen. Wij zien juist kansen om een technisch gedateerd gebouw om te vormen tot een toekomstbestendig “Groen Gebouw” zonder afbreuk te doen aan de oorspronkelijke architectuur en het zo te behouden als Tilburgs landmark par excellence. Met de komst van de Spoorzone en de Brockxlaan is het blauwe gebouw een baken geworden. Het markeert deze laan nu het daar dominant en solitair staat. Veel meningen over het gebouw zijn hierdoor veranderd.

 

We schrijven deze open brief aan het college vanwege de waarlijk onwaarschijnlijk lankmoedige houding en handelwijze van zowel Gemeentebestuur als Ontwikkelaar/Eigenaar naar onze actiegroep en de plannen die wij ontwikkeld hebben.

 

Enige feiten:

 • Op maandag 23 oktober jl. kregen wij de gelegenheid om te spreken bij de commissie vestigingsklimaat. Tom Pijnenburg deed het woord. Ondanks een goede technische afstemming vooraf bleek de beschikbare apparatuur niet deugdelijk te werken en kon de presentatie slechts gedeeltelijk getoond worden. Daarbij nog sterk gehinderd door de voorzitter die ondanks de door de gemeente veroorzaakte technisch malheur bleef hameren op het inkorten van de presentatie. Zo ga je naar onze mening niet met gastsprekers om, hetgeen ook de mening was van vele raadsleden. Ondanks de door falende techniek gebrekkige presentatie was er brede positieve belangstelling vanuit de commissie met name voor het idee van de appartementen in de “Gastorens” op het huidige parkeerterrein. Aan het einde van de presentatie deelden we mede dat een uitgewerkt rapport in de maak was over de financiële aspecten van onze plannen met het nieuwe gebouw en de parkeerplaats. Na de commissie spraken we enkele raadsleden informeel en deze drukten ons op het hart dat we hen nogmaals moesten uitnodigen zodra we de financiële plannen compleet hadden. We zegden dit toe.
 • De tweede spreker was Miriam van den Dries van Erfgoedvereniging Heemschut. Zij bood aan wethouder Berend de Vries het rapport aan van het waardestellend onderzoek zoals dat door Erfgoedvereniging Bond Heemschut was opgesteld. Ook gaf zij een korte toelichting. Wethouder de Vries beloofde het stuk te (laten) bestuderen en er op terug te komen.
 • We boden Wethouder de Vries inzage in ons voorlopige plan om hem in staat te stellen met Michael Bak en zijn adviseur Marcel van Miert in gesprek te treden. Op 29 november jl. hebben Tom Pijnenburg en Woody Huitema namens het actiecomité het voorlopige plan gepresenteerd aan de eigenaar Michael BAK beheer en zijn adviseur Marcel van Miert. Een positief en open gesprek waarbij de teneur was: hadden we elkaar maar eerder leren kennen, dan hadden we zomaar voor dit plan gekozen kunnen hebben.
 • Ons concrete voorstel vervat in het plan was: laten we gezamenlijk onder leiding van de gemeente (Wethouder de Vries) een onderzoek doen naar de technische en financiële haalbaarheid van onze plannen. Met de toezegging onzerzijds dat als onverhoopt zou blijken dat het niet haalbaar is, wij de plannen van BAK beheer op deze basis niet verder zouden aanvechten. Eigenaar BAK beheer zegde toe e.e.a. met de Gemeente te bespreken en op korte termijn naar ons terug te komen.
 • Om onze plannen, conform afspraak, te presenteren aan de commissie vestigingsklimaat en de fractievoorzitters van de gemeenteraad, werd in overleg met het raadsgriffie een afspraak gemaakt voor dinsdag 12-12 om 19.30 in de Peerke Donderszaal in SK6. Deze zaal bleek echter vanaf 19.30 gereserveerd voor de fractievergadering van Lokaal Tilburg, (die ons trouwens wel tot 20.00 wilde geven) maar ….. tot overmaat van ramp had raadsgriffie op hetzelfde moment op een andere locatie een presentatie voor precies ons gehoor gepland.
  Gevolg: NUL aanwezigen voor onze presentatie, met uitzondering van Jan van Beurden (OPA) die door raadsgriffie werd verzocht de zaal te openen(!) want daar had men zelf geen tijd voor.
 • Daarna noch van Wethouder de Vries noch eigenaar BAK beheer iets vernomen. Grote stilte tot op zaterdag 23 december (dag voor Kerst) er plotseling een stuk verscheen in het Brabants Dagblad. Het college had besloten om de plannen van eigenaar BAK beheer voor sloop en ontwikkeling van een nieuwe appartementen complex te ondersteunen. In de motivatie werden gelegenheidsargumenten opgevoerd die niet serieus te nemen zijn en niet stoelen op serieus onderzoek. De cultureel-historische waarde is voor het college blijkbaar niet relevant. Het verhaal van de stad gaat zowel aan de wethouder als aan de ontwikkelaar voorbij.

Ons is gebleken dat onze inspanningen op voorhand geen enkele kans van slagen maakten, er waren immers buiten het gezichtsveld van gemeenteraad en omwonenden/burgers in de spreekwoordelijke achterkamertjes al afspraken gemaakt tussen ambtenaren en de projectontwikkelaar. Na het stellen van vragen aan wethouder Jacobs (welke na lange tijd werden beantwoord door projectleider stedelijke ontwikkeling Bram van Dorp) kregen we dit boven water:

“… heeft ons college in 2013 met de eigenaar van het pand een intentieverklaring ondertekend waarin de gemeente een inspanningsverplichting op zich neemt om voor de betreffende locatie mee te werken aan bestemmingsplanwijziging. In dezelfde verklaring is ook opgenomen dat de pandeigenaar zijn beroep zou intrekken tegen de bouwvergunning voor het nieuwe UWV Kantoor aan de Burgemeester Brokxlaan en zijn medewerking verleent aan de levering van een tweetal stroken grond die nodig waren om de Burgemeester Brokxlaan aan te leggen en om kabels en leidingen aan de Besterdring te kunnen reconstrueren.”

Welnu, we mogen constateren dat het college nu wel aan die ‘inspanningsverplichting’ heeft voldaan (ze besloten immers tot sloop) dus nu ligt dan eindelijk de weg open voor de gemeenteraad om WEL serieus naar onze plannen te kijken om zodoende te voorkomen dat alle betrokkenen en de Tilburgers in het algemeen de democratische spelregels als poppenkast waarderen. Verder blijkt uit het artikel in het Brabants Dagblad dat het college al dan niet bewust) onwaarheden zo verkondigt:

 • Het begint al met de kop: Renovatie is “Onmogelijk” en verder “Bij renovatie dient de gevel compleet vernieuwd te worden en wordt daarmee automatisch ook de ethische kwaliteit aangetast”
  Dit argument wordt steeds naar voren gebracht, maar op expliciete vragen onzerzijds om onderbouwing hiervan blijft men het antwoord schuldig. Door ons geraadpleegde deskundigen kunnen zich dit absoluut niet voorstellen. Zomaar een willekeurige quote vanuit internet over het gebruikte materiaal:
  “Cor-Ten staal geniet de laatste jaren bijzondere aandacht in gevelbekledingen. Architecten en opdrachtgevers kiezen bewust voor Cor-Ten staal als gevelbekleding om zijn natuurlijke kleur en de robuuste uitstraling. Het belangrijke voordeel van weervast staal is dat het materiaal zichzelf conserveert. Ook bij een beschadiging aan het oppervlak, vormt zich na verloop van tijd weer een nieuwe beschermende laag! Cor-Ten staal is een weerbestendig patinerende staalsoort. Het oppervlak ontwikkelt een beschermende patina laag zodra het in contact komt met de buitenlucht. Bij corrosie van het metaaloppervlak ontstaat een vaste, beschermende laag die de staalkern beschermt tegen doorroesten. Doordat het Cor-Ten staal herhaaldelijk nat wordt en weer opdroogt, vormt zich een zeer dichte oxide laag aan het oppervlak welke de staalkern beschermt tegen doorroesten.”
  En juist in Tilburg zouden deze platen na 45 jaar aan vervanging toe zijn?
  Het Blauwe Gebouw was een van de eerste openbare gebouwen waar van dit materiaal gebruik is gemaakt. Architect van Oers verdient een pluim voor het vroegtijdig onderkennen van de waarde van dit materiaal.
  Ook wordt het asbest dat aanwezig zou zijn regelmatig als argument voor sloop gebruikt. Maar wederom nooit een bewijs voor de aanwezigheid ervan en de mate waarin. Daar komt bij, hoewel kostbaar om te verwijderen is dat wel degelijk mogelijk en als kostenpost bij renovatie op het algehele kostenplaatje te verwaarlozen.
  Wij zijn bereid om ons open te stellen voor belemmeringen bij het renoveren van het Blauwe Gebouw, zoals wij in het gesprek met eigenaar BAK beheer ook hebben aangegeven. Maar dan wél op basis van aantoonbare argumenten. Ons plan voor renovatie toont aan dat renovatie wel degelijk mogelijk is zowel technisch als financieel.
 • Citaat: “Volgens B & W is het gebouw ‘technisch afgeschreven”
  Wederom: op basis waarvan? Uitspraken van de eigenaar of ‘deskundigen’ namens hem? Welke (gemeentelijke) instantie heeft daarover een deskundig oordeel geveld?
  Maar al zou het zo zijn dan wordt de eigenaar door B&W in feite ‘beloond’ met een vergunning tot sloop en herontwikkeling op basis van het jarenlange (bewust?) verzuimen van onderhoud. Dit kan een grote precedent werking hebben in onze stad voor gebouwen die (nog) niet op de monumentenlijst staan. Eigenlijk is de gang van zaken rondom de Sacramentskerk een goed voorbeeld van deze handelswijze van B&W. In deze nog een quote uit het waardestellend onderzoek door Erfgoedvereniging Bond Heemschut :
  ”De keuze voor de glas-mozaïek-tegels en het Cor-Ten-staal is enerzijds bepaald door het uitgangspunt van de opdrachtgever om het gebouw onderhoudsvriendelijk te maken, anderzijds door het robuuste en eigenzinnige karakter”
 • Citaat: “Het verzoek van een actiegroep om het gebouw aan de Besterdring op te nemen in nieuwbouw, is volgens de ontwikkelaar ‘technisch en financieel’ onmogelijk.
  B&W scharen zich daarachter.” Waarop baseert B&W dit: ze hebben nimmer kennis genomen van onze plannen. En eigenaar BAK beheer heeft tijdens de presentatie maar op één punt ons plan financieel aangevochten: wij hadden de aankoopprijs te laag ingeschat, iets wat inmiddels is aangepast.
  Citaat: “Een door de actiegroep ingediend alternatief zou geen rekening houden met parkeren. Enkele torens in het plan zouden qua bezonning en privacy bovendien grote impact hebben op de omgeving”
  Hoe kan men hierover een oordeel hebben als men geen kennis heeft genomen van de plannen. We hebben alleen een artist impression laten maken van onze ideeën om die te kunnen presenteren tijdens onze inspraak bij de commissie vestigingsklimaat. Deze is ook door ons via internet op de Facebook pagina “het Blauwe Gebouw” beschikbaar gemaakt. Daarbij is het idee om op de huidige parkeerplaats op een speelse/kunstzinnige manier enkele kleinschalige appartementcomplexen te plaatsen. Het idee is om daarbij de Gastorens die vroeger op de achtergelegen gasfabriek stonden als uitgangspunt te nemen. Maar niet meer dan een IDEE als voorbeeld van wat wij zouden vinden passen in de Spoorzone in combinatie met het Blauwe Gebouw.
  Hoe kun je het dan hebben over privacy en grote impact……..
  Belangrijker is echter dat uit de contacten, die wij inmiddels met het betreffende comité van buurtbewoners hebben gehad, gebleken is dat dit idee noch ons plan OOIT door de gemeente met hen is besproken. Zij wisten niets van het “Gastoren idee”. Eerste reactie was: “alles is beter dan een 4,5 verdieping hoge wal van appartementen in onze achtertuinen. Wij zouden dit idee graag verder onderzocht willen hebben”. Ook dit geeft voeding aan het gevoel van onbehagen dat er bij de bewoners heerst.
  En betreffende de parkeergelegenheid: wederom een bewijs van hoe de gemeente uitspraken doet/beslissingen neem op onjuiste gronden door zich niet te informeren.
  Bij beide gastorens/appartementcomplexen is een half ondergrondse parkeergarage gepland (net zoals trouwens bij de actuele plannen van de Projectontwikkelaar) die volledig voldoet aan de geldende gemeentelijke normen. Bovendien willen wij de mogelijkheid onderzoek van parkeren op het platte dak van het kantoorgebouw waarmee wederom ruimschoots voldaan kan worden aan de geldende parkeernormen.
 • Tenslotte: “BAK beheer heeft inmiddels een stedenbouwkundig plan laten ontwikkelen voor de locatie. Dat is tot stand gekomen in dialoog met de omgeving”
  Wij hebben onderzocht of ons alternatief voor behoud van het Blauwe Gebouw door gemeente en projectontwikkelaar is voorgelegd aan de bewoners. Omdat men wist van de activiteiten van onze actiegroep, heeft men herhaaldelijk hierna gevraagd. Steeds kreeg men als antwoord dat onze ideeën niet reëel zijn en het bespreken niet relevant werd geacht.
  Ons gesprek met hen heeft daarom bijgedragen aan het gevoel dat de bewoners, net als wij, ‘gepiepeld zijn’ door gemeente en projectontwikkelaar. De ‘inspraak’ van het comité van buurtbewoners heeft geleid tot een “Advies van de bewoners op voorstel van vervanging van UWV gebouw” dat naar hun gevoel tot stand is gekomen “met het mes op de keel”. Steeds als men in de ogen van de projectontwikkelaar met té vergaande eisen kwam werd gedreigd dat het oorspronkelijke plan (bebouwen van 17.000 m2 en een toren van max. 14 verdiepingen en 5 bouwlagen) ten uitvoer zou worden gebracht. Hoezo inspraak?????
  Het comité van buurtbewoners is van plan om haar ongenoegen over de gang van zaken publiekelijk te maken.
  Ons actiecomité heeft inmiddels een afspraak gemaakt om op 10 januari onze plannen aan hen te presenteren.
  En dan nog is onze actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw géén belanghebbende???

Ter overweging:
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en de Raad voor Cultuur (RVC) hebben op 18 december 2017 een Advies ‘Brede blik op erfgoed’ gestuurd naar de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de Voorzitters van Eerste en Tweede Kamer.

Zij concluderen dat bij de ontwikkeling van het erfgoedbeleid en het ruimtelijk beleid steeds meer wordt ingespeeld op de transities in de fysieke leefomgeving. Tegelijk signaleren ze dat die ontwikkeling in het beleid nog geen gemeengoed is in de praktijk. Zij schetsen drie lijnen in de (door)ontwikkeling van het erfgoedbeleid:

 • Van collectie naar connectie
 • Van gebouw naar gebruik
 • Van objectgericht naar omgevingsgericht

Die lijnen worden dan gebruikt als referentiekader bij de conclusies en aanbevelingen.

Conclusie: In het belang van een bredere kijk op erfgoed is het nu tijd om de focus te verleggen naar het vertellen van de verbindende verhalen, van stenen naar stories.

Conclusies en verzoek aan het college van B&W en de gemeenteraad:

Wij zijn van mening dat de gang van zaken rond het Blauwe Gebouw zéér onzorgvuldig is geweest en niet voldoet aan de rechten van omwonenden en aan de belangen van onze actiegroep dat behoud van het Blauwe Gebouw als intentie heeft. Wij realiseren ons dat de gemeente afspraken heeft gemaakt met BAK Beheer bij de verkoop van het gebouw. Maar het kan toch niet zo zijn dat dit een reëel onderzoek in de weg staat naar een herbestemming van het Blauwe Gebouw met appartement ontwikkeling op het huidige parkeerterrein in GOED en EERLIJK overleg met de buurtbewoners.

Wij vragen B&W daarom het besluit vooralsnog in te trekken en samen met BAK, de buurtbewoners en ons actiecomité het alternatief: behoud van het Blauwe Gebouw gedegen te onderzoeken. Alleen op deze wijze kunnen de belangen van alle betrokkenen gewaarborgd worden en kunnen jarenlange procedures voorkomen worden die zeker niet in het belang zijn van de ontwikkeling van de Spoorzone, één van de paradepaardjes van Tilburg.

Aanbeveling: Het gebouwd erfgoed moet vooral gezien worden als een onderdeel van het omgevingsbeleid. Daarbinnen moet het een volwaardig belang krijgen in een bredere afweging. In de toekomst zijn dit de kaders van de Omgevingswet. Er moet dus een doorontwikkeling komen van de drie reeds genoemde lijnen in het erfgoedbeleid met aandacht voor cultuurverandering in de sector en omarming van de sturingsfilosofie van de Omgevingswet.

Om onze vragen kracht bij te zetten doen we een beroep op de wet openbaar bestuur (WOB) en vragen inzage in alle stukken die betrekking hebben op de afspraken die gemaakt zijn tussen BAK beheer en de gemeente betrekking hebbende op het blauwe gebouw. De intentieverklaring en alle bepalingen daaromheen welke in 2013 zijn getekend zien we in het bijzonder graag in.

In afwachting van uw berichten,

Hoogachtend,
Namens Actiegroep tot behoud van het blauwe gebouw:
Tom Pijnenburg en Woody Huitema

Open brief Heemschut aan College van B&W en de Raad

Open brief Heemschut aan College van B&W en de Raad

Download

Gemeente Tilburg
College van B&W en de Raad
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Tilburg, 3 januari 2018

OPEN BRIEF over behoud voormalige Gemeentelijke Sociale Dienst

Geachte college van burgemeester en wethouders en leden van de raad,

Het college heeft 19 december 2017 besloten in te stemmen met een stedenbouwkundig plan voor herontwikkeling locatie Besterdring 235, Tilburg, waarbij niet voorzien is in behoud voormalige Sociale Dienstgebouw.

Onder de argumenten die worden aangedragen staat onder 1.6:

Plan is positief ontvangen door de omgevingscommissie. Verder lezend staat er, tegengesteld aan de kop: ‘De commissie heeft haar waardering uitgesproken voor het bestaande UWV pand en gevraagd om snel duidelijkheid te verschaffen of het scenario behoud een serieuze optie is’

Uit eerdere correspondentie van de gemeente Tilburg en projectleider Bram van Dorp: ‘Dit neemt niet weg dat vanuit afdeling Ruimte het pand als een interessant gebouw wordt gezien dat in brede zin bijdraagt aan het verhaal van Tilburg. Het college is eerder al, mede op voorspraak van de raad, in gesprek gegaan met de eigenaar van het UWV-pand. Hierbij is naast het Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl

scenario ‘herontwikkeling’ ook het scenario ‘behoud’ aan de orde geweest. Binnenkort zal een gesprek plaatsvinden tussen initiatiefnemers van de actie ‘red het Blauwe gebouw’ en de eigenaar over een door hen opgesteld plan voor behoud van het gebouw. In beide scenario’s speelt de door Heemschut opgestelde waardenstelling een waardevolle rol. De ingediende waardenstelling is overigens niet bedoeld als aanvraag tot monument, wel om de waarde van het pand te benadrukken.’

Erfgoedvereniging Bond Heemschut wil graag weten op welke wijze de ontwikkelaar onderzoek heeft gedaan naar hergebruik, waarom dit financieel niet haalbaar is, en of Heemschut die gegevens kan inzien.

Verder wil Heemschut een antwoord op de vraag waarom het waardenstellend onderzoek in opdracht van Heemschut uitgevoerd, aangeboden aan Berend de Vries op 23 oktober 2017, niet een (prominente) rol heeft gespeeld in het besluit van het college.

Ook wil Heemschut duidelijkheid over de vraag waarom de adviezen die de omgevingscommissie heeft gegeven niet serieus zijn onderzocht. De omgevingscommissie wilde onderzoek naar behoud van het pand. De indruk wordt nu gewekt dat de omgevingscommissie positief is over het nieuwe plan. Maar als je de stukken leest zegt de omgevingscommissie: ‘het gaat niet alleen over de architectuur van het gebouw, maar vooral over de bijdrage aan het ‘verhaal van de stad’. De commissie benadrukt dat het bestaande gebouw interessant is en in zijn tijd innovatief. Vormen van hergebruik of herinterpretatie van bestaande kwaliteiten zijn daarom het onderzoeken waard.’

Verder zet Heemschut vraagtekens bij het ontwikkelrecht dat met de eigenaar (Bak Beheer) is overeengekomen en waarbij alles nu op slot zit. Dit ontwikkelrecht weegt zoveel zwaarder dan het belang van een cultuurhistorisch waardevol en iconisch gebouw. Kan er met deze eigenaar geen deal gesloten worden om te mogen bouwen op een andere locatie? Bond Heemschut, Vereniging tot Bescherming van Cultuurmonumenten in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl

Tot slot: Tilburg is één van de genomineerden voor de BNG Erfgoedprijs. Het zou jammer zijn als dit karakteristieke Tilburgse ‘would-be’ monument tegen de vlakte gaat!

Met vriendelijke groet,

Miriam van den Dries
Erfgoedvereniging Bond Heemschut
Adviseur Brabant

www.heemschut.nl
info@heemschut.nl

 

Alternatief plan voor Het blauwe gebouw – GASTORENS

Alternatief plan voor Het blauwe gebouw – GASTORENS

De actiegroep ‘Het blauwe gebouw’ liet een artist impression maken voor een plan waarbij Het blauwe gebouw behouden kan blijven. Een gedegen financiële doorrekening vormde hiervoor de grondslag. Deze presentatie is op verzoek beschikbaar.

Wij introduceren als vormelement de oude Gastorens die voorheen in het gebied stonden. Met die Gastorens in gedachte construeerden we 2 torentjes waar in totaal tussen de 40 en de 60 appartementen in passen.

Landelijke steun voor behoud Het blauwe gebouw (waardestellend onderzoek Heemschut)

Landelijke steun voor behoud Het blauwe gebouw (waardestellend onderzoek Heemschut)

Download Waardestellend onderzoek

Miriam van den Dries (Erfgoedvereniging Heemschut) en Tom Pijnenburg (Actiegroep) spraken in bij de commissie vestigingsklimaat. 

Miriam bood wethouder Berend de Vries het door Victorien Koningsberger gemaakte Waardestellend onderzoek aan (uitgevoerd in opdracht van Erfgoedvereniging Bond Heemschut).

Zelfs de landelijk directeur van Heemschut, prominent Karel Loeff, deed via een selfie-movie een appél op de commissieleden om het gebouw te behouden.
Pikant detail; de gemeente Tilburg werd voorgedragen voor de Erfgoedprijs 2018 maar ziet die prijs waarschijnlijk aan de neus voorbijgaan als ze in haar (on)wijsheid toestaat dat Het blauwe gebouw mag worden gesloopt, immers Loeff is voorzitter van de jury die de prijs toekent.